dsfn' Pc/sf] ljdfg b'3{6gf x'Dnfsf] vfk{'gfy ufpFkflnsfdf b'3{6gfu|:t dsfn' Pc/sf] ljdfg . ljdfg ;'v]{taf6 x'Dnfsf] l;ldsf]6sf nflu a'waf/ laxfg p8]sf] lyof] . tl:a/ M ;f}hGo–g]kfnL ;]gf, /f;;

हुम्ला : यही जेठ २ गते सुर्खेतबाट सिमिकोट आउँदै गरेको कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा स्थानीय व्यापारी गीता खड्काको रु १३ लाख बराबरको खाद्यान्न नष्ट भएको छ ।

 

जहाजमा व्यापारी खड्काको चाउचाउ, धूलो दूध, पेय पदार्थ लगायत खाद्य सामग्री रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुर्खेतबाट हुम्लाका लागि खाद्यान्न लिएर आएको मकालु एयरको उक्त जहाज हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको वामनखर्क भन्ने ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलका दुई सदस्यको समेत निधन भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here